Ακάλυπτοι μένουν 154.000 ιδιοκτήτες IX αφού η ασφαλιστική εταιρία Ευρωπαϊκή Πρόνοια ΑΕΓΑ έβαλε λουκέτο. Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργία της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πρόνοια ΑΕΓΑ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ζηµιών στην Ελλάδα απότο 1995 και κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, και διέθετε σύµφωνα µε πληροφορίες χαρτοφυλάκιο 154.000 συµβολαίων αστικής ευθύνης αυτοκίνητων, αριθµός που αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της συνολικής αγοράς.

Ευτυχώς η Διαχειριστική Επιτροπή της Συμφωνίας του Φιλικού Διακανονισμού, ανακοίνωσε ότι θα ισχύ ο φιλικός διακανονισμός για τα ασφαλισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Πρόνοια ΑΕΓΑ. Η Διαχειριστική Επιτροπή αναφέρει:

Ο φιλικός διακανονισμός θα λειτουργήσει και στην περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενο όχημα ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρία Ευρωπαϊκή Πρόνοια ΑΕΓΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και μετά από συνεννόηση με το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη του οχήματός του στην ασφαλιστική εταιρία Ευρωπαϊκή Προνοια ΑΕΓΑ και εφόσον ευθύνεται για ατύχημα που έγινε μέχρι και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, τότε για το διακανονισμό αυτής της ζημιάς ο ανυπαίτιος οδηγός μπορεί να απευθύνεται στη δική του ασφαλιστική εταιρία.

Η αρµόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος διενήργησε ελέγχους στα οικονοµικά της εταιρείας, η οποία από τον Φεβρουάριο του 2011 τελούσε υπό καθεστώς δέσµευσης του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.

Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, η εταιρεία δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια µε αποτέλεσµα να µην εγκριθεί το σχέδιο ανασυγκρότησής της και να αποφασιστεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Μετά την εξέλιξη αυτή οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συµβολαίων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχηµάτων (υλική ζηµιά και σωµατική βλάβη τρίτου,µόνο) έχουν κάλυψη για 30 ηµέρες από το Επικουρικό Κεφάλαιο ενώ µετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού οφείλουν να ασφαλιστούν σε κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχηµα εντός του διαστήµατος των 30 ηµερών, ο παθών θα αποζηµιωθεί από το Επικουρικό Κεφάλαιο,ενώ το µέρος των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία ανάκλησης έως τη λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου επιστρέφεταιστους ασφαλισµένους από τον εκκαθαριστή µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εταιρείας. Εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Σε ό,τι αφορά ασφαλιστήρια των υπόλοιπων κλάδων ζηµιών σε 30 ηµέρες λύονται αυτοδικαίως ενώ όσοι πελάτες έχουν απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζηµιών και από τα καταβληθέντα – µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα – θα πρέπει να απευθύνονται στον εκκαθαριστή της εταιρείας.

Επικοινωνία µε τον επόπτη
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα της ελλάδος, από 4 Απριλίου 2011 οι ασφαλισµένοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης π. Σικιαρίδη, καθηµερινά, από 10.00 έως 14.00. τηλ. 210-6109.287

Σε ό,τι αφορά ασφαλιστήρια των υπόλοιπων κλάδων ζηµιών σε 30 ηµέρες λύονται αυτοδικαίως, ενώ όσοι πελάτες έχουν απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζηµιών και από τα καταβληθέντα – µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα – θα πρέπει να απευθύνονται στον εκκαθαριστή της εταιρείας.

[Πηγή: Τα Νέα]