Σε σημερινή του συνέντευξη ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ανακοίνωσε πως από τον Μάιο οι πολίτες που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός τους, θα μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ανά μήνα χωρίς κάποια χρηματική ποινή.

Η πληρωμή τους θα γίνεται online, μέσω της πλατφόρμας myCar, με τους κατόχους των αυτοκινήτων που έχουν καταθέσει ψηφιακά τις πινακίδες κυκλοφορίας, να άρουν την κατάθεση επιλέγοντας πόσους μήνες θέλουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους, πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στους μήνες αυτούς. Προτού γίνει αυτό, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ανεβάσουν ηλεκτρονικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός τους.

1

Στη περίπτωση που οι πινακίδες έχουν κατατεθεί σε κάποια ΔΟΥ, τότε μέσω ραντεβού και με την προσκόμιση της βεβαίωσης ακινησίας, της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντα, του αποδεικτικού πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και του ασφαλιστήριου συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης θα συμπληρώνει μια αίτηση άρσης ακινησίας και θα παίρνει πίσω της πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Περισσότεροι από 130.000 ιδιοκτήτες οχημάτων προχώρησαν στην ηλεκτρονική ακινησία των οχημάτων τους έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Με το συγκεκριμένο μέτρο, ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.400 κυβικών, για το οποίο τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται για το 2021 σε 920 ευρώ, αν θελήσει να πάρει τις πινακίδες που έχει παραδώσει για το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 459,6 ευρώ.

Οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή μόνο μια φορά εντός του έτους, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετησίων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής. Επομένως, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ.

2

Η επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου, εντός του 2021, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αναλογική καταβολή. Εντούτοις, σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει άπαξ χρήση του δικαιώματος άρσης και ο κάτοχος, ενώ έχει επιστρέψει εμπρόθεσμα τα στοιχεία κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. και έχει θέσει εκ νέου το όχημα σε ακινησία, επιθυμεί να άρει την ακινησία αυτή και πάλι, δύναται να το κάνει μόνο καταβάλλοντας τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί.

Κατ’ αναλογία, οποιοδήποτε νέο αίτημα μετατροπής του αρχικού αιτήματος άρσης της ακινησίας (πχ από 1 σε 2 ή 3 μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους κλπ), δεν γίνεται δεκτό, καθώς η απαλλαγή χορηγείται άπαξ και για το συγκεκριμένο αρχικό χρονικό διάστημα. Η αλλαγή χρονικού διαστήματος, πραγματοποιείται μόνο εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που αρχικά είχε καταβληθεί. Εξυπακούεται ότι η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει μετατροπή του αρχικού αιτήματος, δηλαδή πριν την λήξη του μήνα για τον οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας.

3Παράδειγμα

Έστω Ε.Ι.Χ., με αναλογούντα ετήσια τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ, το οποίο τελεί σε ακινησία. Ο ιδιοκτήτης /κάτοχος αυτού επιθυμεί να άρει την ακινησία του για χρονικό διάστημα τριών μηνών, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και υποβάλει σχετικό έγγραφο αίτημα προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις 6 Ιουλίου 2021. Το ποσό που οφείλει να πληρώσει, πριν την θέση σε κίνηση του οχήματός του, είναι 120 ευρώ Χ 3/12 =30 ευρώ. Ο μήνας της αίτησης (Ιούλιος) λογίζεται ως ολόκληρος μήνας για τον υπολογισμό των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.

Ο ιδιοκτήτης του εν λόγω οχήματος, οφείλει να επιστρέψει τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού στην Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, ήτοι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Εάν η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας συντελεστεί μετά την προθεσμία αυτή, π.χ. την 1η Οκτωβρίου 2021, επιβάλλεται κατά τα ως άνω αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας δηλ. στην περίπτωσή μας 120 ευρώ Χ 2 = 240 ευρώ.

Εάν η ημερομηνία επιστροφής είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4Άρση αναγκαστικής ακινησίας

Στη περίπτωση της άρσης αναγκαστικής ακινησίας, οι κάτοχοι καταβάλλουν αναλογικά τα Τέλη Κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2021.

Αναγκαστική ακινησία έχουμε στη περίπτωση κλοπής ή υπεξαίρεσης. Οπότε από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης πάρει πίσω το όχημα του, έχει προθεσμία 15 ημερών για να πληρώσει τα αναλογούντα Τέλη. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε θα κληθεί να πληρώσει το διπλάσιο των ετήσιων Τελών.

5Μεταβιβάσεις

Εάν εντός της χρονικής περιόδου άρσης της ακινησίας το όχημα μεταβιβαστεί, δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα Τέλη Κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή κατά τον υπολογισμό των οφειλόμενων τελών έτους 2021, θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό των Τελών Κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για τις ανάγκες της προσωρινής άρσης.

Υπενθυμίζεται ότι για την μεταβίβαση απαιτείται συν τοις άλλοις να καταβληθούν και τα Τέλη Κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται, για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, μετά των προβλεπομένων προστίμων.