Το υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε μια εγκύκλιο στην οποία ξεκαθαρίζει πως οι ποινικές κυρώσεις για γυρισμένα χιλιόμετρα, θα γίνονται μόνο μετά από απαίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, τα ΚΤΕΟ θα μπορούν να διαπιστώσουν πως ένα όχημα έχει γυρισμένα χιλιόμετρα κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου πως το όχημά του έχει γυρισμένα χιλιόμετρα. Ωστόσο αυτός θα είναι που πρέπει να ζητήσει να ασκηθούν ποινικές διώξεις στον προηγούμενο κάτοχο του οχήματος του, ακολουθώντας την διαδικασία της υποβολής εγκλήσεως, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

1Διάβασε επίσης

Τα ΚΤΕΟ θα ελέγχουν τα γυρισμένα χιλιόμετρα

Οι διευθύνσεις μεταφορών θα διατηρούν σχετικό αρχείο με όλα τα οχήματα που εντοπίζονται πως έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα για χρονικό διάστημα που προβλέπουν οι διατάξεις, προκειμένου να διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελία εφόσον ζητηθούν

Αναλυτικά η νέα εγκύκλιος αναφέρει:

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003)» (ΑΔΑ: ΩΧ1Μ465ΧΘΞ-ΑΣΖ)

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 70977/769/25-09-2019 (ΑΔΑ: 6Ο18465ΧΘΞ-23Ρ) ενημερωτική εγκύκλιος.

Σας ενημερώνουμε ότι στο τεύχος Β΄3593 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση του θέματος με ισχύ από 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου σας διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Η δήλωση της επιθυμίας των ποινικών κυρώσεων που αφορούν στην εμφανή παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και που αναγράφεται στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 12 «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων», αποσκοπεί στην ενημέρωση του ιδιοκτήτη από το ΚΤΕΟ για τις νόμιμες ενέργειές του και δεν αποτελεί εκκίνηση των ποινικών κυρώσεων για τις οποίες θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της υποβολής εγκλήσεως, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) Α΄ 95, όπως ισχύει από τον δηλούντα.

β) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, διατηρούν αρχείο των απεσταλμένων εγγράφων από το ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, προκειμένου να διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελία εφόσον ζητηθούν.