Στην αναστολή της εφαρμογής του νόμου που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, σχετικά με τον νέο τρόπο εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, προχώρησε με νέα υπουργική απόφαση, ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο νόμος όριζε πως θα θα ξεκινούσε να είχε ισχύ από τις 27 Σεπτεμβρίου 2019, αλλά η νέα υπουργική απόφαση αναφέρει πως αυτός θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος 3455 όπου αναφέρει:

Τροποποίηση της οικ. 48288/2635/2019 υπουργικής απόφασης «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Β’ 2550).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) των παρ. 1α και 6 (εδάφιο α) του άρθρου 46 του

ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει,

γ) το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

δ) τα άρθρα 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις (Α’ 112),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ζ) της ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της προτελευταίας παραγράφου της οικ. 48288/2635/2019 υπουργικής απόφασης ως εξής:

«Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-1-2020». Κατά τα λοιπά, η οικ. 48288/2635/2019 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 26 Αυγούστου 2019

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ