Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (4948/Β/31-12-2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καταργήθηκε η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων.

Με την Κ.Υ.Α.οικ. 82350-3809/2019, τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος θα καθορίζονται και χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα την Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν.

Καταργήθηκε η Επιτροπή για τη Διαδικασία επανεξέτασης οχημάτων χαρακτηρισμένων ως ιστορικού ενδιαφέροντος των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος.

Επίσης προβλέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για μετακίνηση σε συνεργεία και η ελεύθερη κυκλοφορία κάθε Κυριακή (αντί για 2η και 4η κάθε μήνα) εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας.

Πλέον καταργήθηκε και η ανάγκη λήψης του πιστοποιητικού καταχώρησης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος (ΠΚΟ), το οποίο αν δεν υπήρχε δεν επέτρεπε την κυκλοφορία του. Η επιτροπή που θα αποτελούνταν από δύο εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Υποδομών και έναν μηχανικό από το Σωματείο Μηχανικών Αυτοκινήτων δεν συστάθηκε ποτέ.