Την ανάκληση 500 Mercedes X-Class ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά 141 X-Class παραγωγής ετών 2017 – 2018 στα οποία διαπιστώθηκε ότι στις οδηγίες τοποθέτησης των κιτ για την εκ των υστέρων τοποθέτηση μιας διάταξης ρυμούλκησης (κοτσαδόρου), αναφερόταν μια υπερβολικά υψηλή ροπή σύσφιξης των βιδών στερέωσης για την τοποθέτηση του εγκάρσιου φορέα.

Σε περίπτωση που ασκηθεί υπερβολικά υψηλή ροπή σύσφιξης, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η αστοχία της βιδωτής σύνδεσης και, κατά συνέπεια, η αποσύνδεση της διάταξης ρυμουλκούμενου από το όχημα ρυμούλκησης κατά την έλξη. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επακόλουθη κυκλοφορία και να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Επιπλέον ανακαλούνται 196 X-Class παραγωγής ετών 2017 – 2019 στα οποία διαπιστώθηκε ότι ενδέχεται να προκληθεί υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου
συνδυαστικού φορτίου οροφής (το φορτίο και των δύο επιμέρους οροφών) σε οχήματα X-Class, στα οποία τοποθετήθηκε εκ των υστέρων οροφή hardtop πάνω από την επιφάνεια φόρτωσης.

Ενώ στις Οδηγίες Χρήσης του βασικού οχήματος και της οροφής hardtop είναι σωστά τα στοιχεία για τα εκάστοτε μέγιστα φορτία οροφής, ωστόσο λείπει η πληροφορία ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο συνδυαστικό φορτίο οροφής είναι μικρότερο από το άθροισμα των δύο επιμέρους τιμών. Εάν ξεπεραστεί το επιτρεπόμενο συνολικό φορτίο οροφής, δεν διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος ESP, συνεπώς δεν μπορούν να αποκλειστούν αρνητικές επιπτώσεις στην οδική συμπεριφορά, καθώς και αυξημένος κίνδυνος ολίσθησης και ατυχήματος.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στις Οδηγίες Χρήσης ορισμένων οχημάτων X-Class με μπλοκέ διαφορικό στον πίσω άξονα αναφέρεται εσφαλμένα ότι η υποβοήθηση ESP μειώνεται σημαντικά όταν είναι ενεργοποιημένο το μπλοκέ διαφορικό του πίσω άξονα. Στην πραγματικότητα, η υποβοήθηση ESP απενεργοποιείται πλήρως σε αυτή την περίπτωση, γεγονός που υποδεικνύεται σωστά μέσω της κίτρινης προειδοποιητικής λυχνίας «ESP OFF» στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα οχήματα X-Class δεν επεξηγούνται στις Οδηγίες Χρήσης τα προειδοποιητικά μηνύματα κειμένου στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων “PRE-SAFE Functions limited” (Περιορισμένες λειτουργίες PRE-SAFE) και “PRE-SAFE Functions currently limited” (Προσωρινά περιορισμένες λειτουργίες PRE-SAFE).

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα ανωτέρω θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή MercedesBenz, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης της εταιρίας στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.