Με την απόφαση 48288/2635/2019 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η έναρξη της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες, στη προσπάθεια να γίνει πιο “καθαρή” η αγορά μεταχειρισμένων εισαγόμενων αυτοκινήτων.

Όπως ορίζει πλέον ο νόμος, κατά την εισαγωγή των αυτοκινήτων να πρέπει ο δηλώνεται μεταξύ άλλων ο αριθμός πλαισίου των αυτοκινήτων, ο αριθμός κινητήρα, ο τύπος οχήματος, η έκδοση, ο εξοπλισμός, οι ανακλήσεις που έχουν γίνει αλλά και αυτές που εκκρεμούν, οι καταχωρημένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου που θα δίνουν οι εγχώριοι εισαγωγείς μαζί με υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των παραπάνω στοιχείων. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις τεχνικών ελέγχων (αντίστοιχα ΚΤΕΟ) που θα αναγράφονται και τα διανυθέντα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα:

1Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και ελαφρά φορτηγά των κατηγοριών Μ1 και Ν1, αντίστοιχα, σύμφωνα με την ονοματολογία του Παραρτήματος IΙ «Ορισμός κατηγοριών και τύπων οχημάτων» της 29949/1841/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 2112), όπως ισχύει, που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα.

2Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του π.δ. 219/1991 (Α΄ 81) και των Κανονισμών 330/2010 και 461/2010 της Επιτροπής:

1. Εγχώριος Εθνικός Διανομέας (εφεξής καλούμενος Διανομέας): το νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο είναι ο αποκλειστικός διανομέας ή ο εισαγωγέας καινουργών οχημάτων του Κατασκευαστικού Οίκου στην Ελλάδα, με βάση σύμβαση διανομής ή εισαγωγής που έχει με τον συγκεκριμένο Οίκο.

2. Εισαγωγέας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εισάγει μεταχειρισμένα οχήματα από άλλες χώρες στην Ελλάδα.

3. Κύριος του οχήματος: ο ιδιοκτήτης του κυκλοφορούντος στη χώρα μας οχήματος.

4. Βεβαίωση: η βεβαίωση τεχνικής επικαιροποίησης μεταχειρισμένου οχήματος που προέρχεται από άλλη χώρα.

5. Αιτών: ο Εισαγωγέας ή στην περίπτωση της μεταβίβασης ο Κύριος του οχήματος που αιτείται την έκδοση της Βεβαίωσης.

6. Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης: ο Διανομέας ή στην περίπτωση μη ύπαρξης Διανομέα στη χώρα μας, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (ΣΕΑΑΔ).

3Βεβαιώσεις Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένου Οχήματος

1. Η Βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριμένο όχημα κατόπιν αίτησης.

2. Ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων αυτής.

3. Η Βεβαίωση περιλαμβάνει απαραιτήτως τα κάτωθι στοιχεία:

α) τον κατασκευαστικό οίκο και τη μάρκα του οχήματος,

β) το μοντέλο (εμπορική ονομασία), τον τύπο, την παραλλαγή και την έκδοση του οχήματος,

γ) την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, το γνήσιο του αριθμού πλαισίου (αριθμού αναγνώρισης του οχήματος) και κινητήρα (αριθμός αναγνώρισης κινητήρα), τον κυβισμό (κυλινδρισμό), τον χρωματισμό και την κατηγορία του οχήματος,

δ) τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης του οχήματος στη χώρα μας,

ε) την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,

στ) τις ανακλήσεις που έχουν γίνει στο όχημα και αυτές που εκκρεμούν και

ζ) τις πλέον σύγχρονες καταχωρισμένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου.

4Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3, δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένων οχημάτων (ΗΣΚαΒεΤΕ), που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

5Κατηγορίες χρηστών

1. Για τη διαχείριση, λειτουργία και χρήση του ΗΣΚαΒεΤΕ,

δημιουργούνται οι ακόλουθες κατηγορίες χρηστών:

α) Διαχειριστής συστήματος, με αρμοδιότητα να μεριμνά για την ορθή λειτουργία του ΗΣΚαΒεΤΕ, ενδεχόμενες τροποποιήσεις, βελτιώσεις, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και γενικότερα τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του, ορίζεται η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

β) Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης, με δικαίωμα και ευθύνη καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η Βεβαίωση και της έκδοσης αυτής.

γ) Αιτών, με δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η αίτηση.

δ) Απλός χρήστης, για τον ΣΕΑΑΔ με δικαίωμα δημιουργίας Φορέων Έκδοσης Βεβαίωσης, διαχείρισης και μεταβολών των στοιχείων αυτών.

ε) Απλός χρήστης, για εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνολογίας Οχημάτων, Εποπτείας και Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με δικαίωμα ανάγνωσης στοιχείων Διανομέων, βεβαιώσεων και αναφορών.

στ) Απλός χρήστης, για τους Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου (ΣΕΕΥΜΕ) με δικαίωμα ανάγνωσης των αναφορών.

ζ) Απλός χρήστης, για τα τελωνεία της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης.

η) Απλός χρήστης, για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης.

2. Τα καταχωρισμένα στοιχεία τηρούνται στο ΗΣΚαΒεΤΕ επ’ αόριστον και δεν διαγράφονται.

6Εγγραφή και πιστοποίηση των χρηστών στο ΗΣΚαΒεΤΕ

1. Η πρόσβαση του Αιτούντος στο ΗΣΚαΒεΤΕ γίνεται εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISnet.

2. Για την πιστοποίησή τους στο ΗΣΚαΒεΤΕ, οι Διανομείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο ΣΕΑΑΔ υπεύθυνη δήλωση που περιέχει:

α) επωνυμία, ΑΦΜ και τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας,

β) κατασκευαστικό Οίκο που αντιπροσωπεύει,

γ) ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της εταιρείας με δικαίωμα υπογραφής για την έκδοση της Βεβαίωσης και

δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου του στην οποία θα προωθούνται οι αιτήσεις.

3. Μετά την πιστοποίηση των Διανομέων, ο ΣΕΑΑΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά στους εκπροσώπους των Διανομέων τους κωδικούς πρόσβασης στο ΗΣΚαΒεΤΕ.

4. Οι Διανομείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον ΣΕΑΑΔ κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία με τα οποία έχουν πιστοποιηθεί.

7Διαδικασία αίτησης έκδοσης της Βεβαίωσης

1. Η είσοδος του Αιτούντος στο ΗΣΚαΒεΤΕ γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet, μέσω αυτόματης επικοινωνίας του συστήματος με τον εξυπηρετητή (server) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Ο Αιτών συμπληρώνει τα πεδία της Φόρμας Καταχώρισης Αίτησης (Ονοματεπώνυμο, Ηλεκτρονική και Ταχυδρομική Διεύθυνση του Αιτούντος, αριθμό πλαισίου και μάρκα του οχήματος, Αριθμό Δήλωσης Άφιξης Οχήματος στην περίπτωση εισαγωγής και Αριθμό Άδειας Κυκλοφορίας στην περίπτωση μεταβίβασης) και αιτείται την έκδοση της Βεβαίωσης.

3. Με την καταχώριση της αίτησης και για την περίπτωση μεταβίβασης, γίνεται επικοινωνία με το Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να γίνει επαλήθευση ότι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. του τρέχοντος κυρίου του οχήματος (ή στην περίπτωση συνιδιοκτησίας με τον Α.Φ.Μ. ενός εκ των τρεχόντων κυρίων του οχήματος). Αν τα στοιχεία δεν επαληθεύονται, ενημερώνεται ο Αιτών και δεν προχωράει η διαδικασία της αίτησης.

4. Η αίτηση αποστέλλεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διανομέα, που αντιστοιχεί στην μάρκα του οχήματος που έχει επιλεγεί. Αν για την επιλεγμένη μάρκα δεν υφίσταται Διανομέας, η αίτηση αποστέλλεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπρόσωπου του ΣΕΑΑΔ. Η αίτηση μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση «Η Αίτηση έχει αποσταλεί στον Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης».

5. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, ο Διανομέας υποχρεούται να συμπληρώσει τη Φόρμα Δημιουργίας Βεβαίωσης. Στην περίπτωση του ΣΕΑΑΔ, η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς επικοινωνίας με τον Κατασκευαστικό Οίκο.

6. Στην περίπτωση που η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών λήξει χωρίς την έκδοση της Βεβαίωσης, γίνονται τα εξής:

α) Η αίτηση μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση «Η Βεβαίωση δεν εκδόθηκε».

β) Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Αιτούντα ότι η Βεβαίωση δεν εκδόθηκε μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κάνει νέα αίτηση με νέα προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, με τα πεδία ήδη συμπληρωμένα από την προηγούμενη αίτηση.

γ) Η προαναφερόμενη διαδικασία επαναλαμβάνεται με διαδοχικές νέες αιτήσεις μέχρι να εκδοθεί η Βεβαίωση.

8Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης

1. Η Βεβαίωση εκδίδεται από τον Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης, με τη συμπλήρωση της Φόρμας Δημιουργίας Βεβαίωσης.

2. Η Φόρμα Δημιουργίας Βεβαίωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία του οχήματος:

α) τον Κατασκευαστικό Οίκο,

β) τη μάρκα,

γ) το μοντέλο (εμπορική ονομασία),

δ) τον τύπο,

ε) την παραλλαγή,

στ) την έκδοση,

ζ) το πρώτο έτος κυκλοφορίας,

η) το γνήσιο του αριθμού πλαισίου (VIN),

θ) το γνήσιο του κωδικού κινητήρα,

ι) τον κυβισμό,

ια) τον χρωματισμό,

ιβ) την κατηγορία του οχήματος,

ιγ) τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης του οχήματος στη χώρα μας,

ιδ) την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία,

ιε) τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,

ιστ) τις ανακλήσεις που έχουν γίνει στο όχημα,

ιζ) τις ανακλήσεις που εκκρεμούν για το όχημα,

ιη) τις πλέον σύγχρονες καταχωρισμένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου και

ιθ) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων της Βεβαίωσης.

3. Ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης, αφού συμπληρώσει τα πεδία της Φόρμας, πατά την επιλογή «Έκδοση Βεβαίωσης» και η αίτηση μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί». Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Αιτούντα ότι η Βεβαίωση είναι διαθέσιμη.

4. Στην περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων της Βεβαίωσης, ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης διαπιστώσει ότι η μάρκα και ο αριθμός πλαισίου οχήματος, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης από τον Αιτούντα δεν αντιστοιχούν σε όχημα, επιλέγει το πεδίο «Δεν υφίσταται ο αριθμός πλαισίου», δεν συμπληρώνει άλλα στοιχεία στη Φόρμα και πατά την επιλογή «Έκδοση Βεβαίωσης». Η αίτηση μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί – Το όχημα δεν ταυτοποιήθηκε». Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Αιτούντα ότι η μάρκα και ο αριθμός πλαισίου οχήματος που δήλωσε δεν αντιστοιχούν σε όχημα. Σε περίπτωση που ο Αιτών διαπιστώσει ότι όντως έχει καταχωρίσει λάθος στοιχεία, διορθώνει τα στοιχεία και επανυποβάλει την Αίτηση, με νέα προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Ειδάλλως, αν είναι βέβαιος για τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει, επιλέγει τη λήψη της Βεβαίωσης.

5. Για τη λήψη της Βεβαίωσης, ο Αιτών εκδίδει το προβλεπόμενο στην παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 παράβολο με τη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου αυτόματης δέσμευσης και έχει στη διάθεσή του τον 20-ψήφιο μοναδικό κωδικό αριθμό ηλεκτρονικού παραβόλου. Η διαδικασία έκδοσης του παραβόλου ορίζεται σύμφωνα με την ΠΟΛ 1163/2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β΄ 1675), όπως ισχύει.

6. Ο Αιτών συμπληρώνει τον 20-ψήφιο μοναδικό κωδικό αριθμό ηλεκτρονικού παραβόλου στη Φόρμα Παρακολούθησης Αίτησης από Αιτούντα. Το σύστημα επικοινωνεί με τον εξυπηρετητή (server) της Α.Α.Δ.Ε. για αυτόματο έλεγχο της ορθότητας του μοναδικού κωδικού αριθμού παραβόλου, οπότε καθίσταται δυνατή η λήψη της Βεβαίωσης.

7. Ο Αιτών κατεβάζει τη βεβαίωση πατώντας την επιλογή «Λήψη Βεβαίωσης» στη Φόρμα Παρακολούθησης Αίτησης από Αιτούντα.

9Διαδικασία επαλήθευσης στοιχείων βεβαίωσης

1. Για την αντιμετώπιση λαθών κατά την καταχώριση των στοιχείων του οχήματος, υπάρχει διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων της Βεβαίωσης.

2. Τα τελωνεία και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας έχουν πρόσβαση στο ΗΣΚαΒεΤΕ για λήψη των βεβαιώσεων και για επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτές.

3. Κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού ή ταξινόμησης είναι δυνατή άπαξ η αίτηση επαλήθευσης των στοιχείων της Βεβαίωσης μέσω της Φόρμας Παρακολούθησης Αίτησης από Υπηρεσία, στην περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία έχει αμφιβολίες για την ορθότητα των στοιχείων.

4. Η αίτηση αποστέλλεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης και μπαίνει σε κατάσταση «Έχει ζητηθεί επαλήθευση στοιχείων».

5. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης υποχρεούται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία μέσω της Φόρμας Επαλήθευσης Βεβαίωσης.

6. Μετά την επαλήθευση η αίτηση μπαίνει σε κατάσταση «Η Βεβαίωση έχει επαληθευτεί» και τα στοιχεία της Βεβαίωσης λαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ως επαληθευμένα.

7. Στην περίπτωση που ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης δεν επαληθεύσει, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, Βεβαίωση για την οποία είχε δηλώσει ότι υπάρχουν στοιχεία, τότε το ΗΣΚαΒεΤΕ αποθηκεύει ότι ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης δεν επαλήθευσε τη Βεβαίωση με δική του υπαιτιότητα, η αίτηση μπαίνει σε κατάσταση «Η Βεβαίωση επαληθεύτηκε αυτόματα» και τα στοιχεία της Βεβαίωσης λαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ως επαληθευμένα.

8. Στην περίπτωση που ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης δεν επαληθεύσει, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, Βεβαίωση για την οποία είχε δηλώσει ότι το όχημα δεν ταυτοποιήθηκε, τότε το ΗΣΚαΒεΤΕ αποθηκεύει ότι ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης δεν επαλήθευσε τη Βεβαίωση με δική του υπαιτιότητα, η αίτηση μπαίνει σε κατάσταση «Η Βεβαίωση δεν επαληθεύτηκε» και τα στοιχεία της Βεβαίωσης δεν λαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ως επαληθευμένα.

10Πίνακες καταχώρισης στοιχείων

1. Στη βάση δεδομένων του ΗΣΚαΒεΤΕ περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι παρακάτω πίνακες:

α) Πίνακας στοιχείων Εισαγωγέα/ Κύριου του οχήματος:

όνομα χρήστη, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., (η είσοδος γίνεται με κωδικούς του taxisnet).

β) Πίνακας στοιχείων Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης:

όνομα χρήστη, κωδικός χρήστη, επωνυμία, Κατασκευαστικός Οίκος που αντιπροσωπεύει/ εκδίδει Βεβαίωση, ονοματεπώνυμο επίσημου εκπροσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., τραπεζικός λογαριασμός.

γ) Πίνακας στοιχείων αίτησης:

αριθμός αίτησης, ημερομηνία αίτησης, κατάσταση αίτησης («Η Αίτηση έχει αποσταλεί στον Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης», «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί», «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί – Δεν ταυτοποιήθηκε το όχημα», «Έχει ζητηθεί επαλήθευση στοιχείων», «Η Βεβαίωση έχει επαληθευτεί», «Η Βεβαίωση επαληθεύτηκε αυτόματα»,

«Η Βεβαίωση δεν επαληθεύτηκε»), όνομα αιτούντα, αριθμός πλαισίου, μάρκα, αριθμός δήλωσης άφιξης οχήματος, αριθμός άδειας κυκλοφορίας.

δ) Πίνακας στοιχείων βεβαίωσης:

αριθμός βεβαίωσης, αριθμός αίτησης, ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης, μάρκα, αριθμός πλαισίου, μοντέλο, τύπος, παραλλαγή, έκδοση, πρώτο έτος κυκλοφορίας, κωδικός κινητήρα, κυβισμός, χρωματισμός, κατηγορία οχήματος, εξτρά εξοπλισμός, αντιρρυπαντική τεχνολογία, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανακλήσεις που έχουν γίνει, ανακλήσεις που εκκρεμούν, πληροφορίες οδομέτρου, 20-ψήφιος μοναδικός κωδικός αριθμός παραβόλου.

2. Στο ΗΣΚαΒεΤΕ δημιουργούνται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω φόρμες:

α) Φόρμα Αυτοεγγραφής Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης:

• όνομα χρήστη

• κωδικός χρήστη

• επωνυμία

• Κατασκευαστικός Οίκος που αντιπροσωπεύει/ εκδίδει βεβαίωση

• ονοματεπώνυμο επίσημου εκπροσώπου

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• ταχυδρομική διεύθυνση

• τηλέφωνο

• ΑΦΜ

• τραπεζικός λογαριασμός.

β) Φόρμα Έγκρισης Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης:

• εμφανίζει τα στοιχεία της Φόρμας Αυτοεγγραφής Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης, χωρίς τον κωδικό, και παρέχει τη δυνατότητα έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης.

γ) Φόρμα Εισόδου Αιτούντος (μέσω επικοινωνίας με taxisnet):

• όνομα χρήστη

• κωδικός χρήστη

δ) Φόρμα Εισόδου Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης:

• όνομα χρήστη

• κωδικός χρήστη.

ε) Φόρμα Καταχώρισης Αίτησης:

• αριθμός πλαισίου

• μάρκα

• αριθμός δήλωσης άφιξης οχήματος/ αριθμός κυκλοφορίας.

στ) Φόρμα Παρακολούθησης Αίτησης από Αιτούντα:

• αριθμός αίτησης

• ημερομηνία αίτησης

• κατάσταση αίτησης

• αριθμός πλαισίου

• μάρκα

• κωδικός αριθμός ηλεκτρονικού παραβόλου

• επιλογή «Λήψη Βεβαίωσης» (ενεργή εφόσον έχει συμπληρωθεί ο κωδικός αριθμός ηλεκτρονικού παραβόλου και η αίτηση είναι σε κατάσταση «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί», «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί – Δεν ταυτοποιήθηκε το όχημα», «Έχει ζητηθεί επαλήθευση στοιχείων», «Η Βεβαίωση έχει επαληθευτεί», «Η Βεβαίωση επαληθεύτηκε αυτόματα» ή «Η Βεβαίωση δεν επαληθεύτηκε»).

ζ) Φόρμα Δημιουργίας/ Επαλήθευσης Βεβαίωσης από Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης:

• αριθμός αίτησης

• ημερομηνία αίτησης

• μάρκα

• αριθμός πλαισίου

• μοντέλο

• τύπος

• παραλλαγή

• έκδοση

• έτος πρώτης κυκλοφορίας

• κωδικός κινητήρα

• κυβισμός

• χρωματισμός

• κατηγορία οχήματος

• εξτρά εξοπλισμός

• αντιρρυπαντική τεχνολογία

• εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

• ανακλήσεις που έχουν γίνει

• ανακλήσεις που εκκρεμούν

• πληροφορίες οδομέτρου

• επιλογή «Έκδοση/ Επαλήθευση Βεβαίωσης».

η) Φόρμα Παρακολούθησης Αίτησης από Υπηρεσία:

• αριθμός αίτησης

• ημερομηνία αίτησης

• κατάσταση αίτησης

• αριθμός Βεβαίωσης

• ημερομηνία έκδοσης Βεβαίωσης

• επιλογή «Διαδικασία Επαλήθευσης»

• αιτιολογία αίτησης διαδικασίας επαλήθευσης

• επιλογή «Λήψη Βεβαίωσης».

11Εξαγωγή Στατιστικών στοιχείων – Αναφορές

1. Από τα καταχωρισμένα δεδομένα στο ΗΣΚαΒεΤΕ, εξάγονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε μηνιαία, τριμηνιαία, τετραμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση, οι ακόλουθες αναφορές:

α) Εισαγωγείς με τα κάτωθι στοιχεία:

• συνολικός αριθμός αιτήσεων Εισαγωγέα

• συνολικός αριθμός απαντήσεων αιτήσεων Εισαγωγέα (δηλαδή συνολικός αριθμός εκδοθεισών βεβαιώσεων)

• συνολικός αριθμός αιτήσεων που δεν απαντήθηκαν εγκαίρως

• συνολικός αριθμός παραβόλων

και τα αντίστοιχα ποσοστά.

β) Κύριος του οχήματος με τα κάτωθι στοιχεία:

• συνολικός αριθμός αιτήσεων

• συνολικός αριθμός απαντήσεων αιτήσεων (δηλαδή συνολικός αριθμός εκδοθεισών βεβαιώσεων)

• συνολικός αριθμός αιτήσεων που δεν απαντήθηκαν εγκαίρως

• συνολικός αριθμός παραβόλων

και τα αντίστοιχα ποσοστά.

γ) Φορείς Έκδοσης βεβαιώσεων (ένας πίνακας ανά όνομα χρήστη Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης) με τα κάτωθι στοιχεία:

• συνολικός αριθμός εκδοθεισών βεβαιώσεων (με στοιχεία, χωρίς ταυτοποιημένο όχημα, επαληθευμένες, επαληθευμένες αυτόματα, μη επαληθευμένες)

• συνολικός αριθμός βεβαιώσεων για τις οποίες έχει πληρωθεί παράβολο

• συνολικός αριθμός αιτήσεων

• συνολικός αριθμός αιτήσεων που δεν απαντήθηκαν εγκαίρως

• μέσος χρόνος αποστολής Βεβαίωσης (σε μέρες)

και τα αντίστοιχα ποσοστά.

δ) Κατηγορίες οχημάτων (ένας πίνακας ανά κατηγορία οχήματος) με τα κάτωθι στοιχεία:

• συνολικός αριθμός αιτήσεων

• συνολικός αριθμός εκδοθεισών βεβαιώσεων (με στοιχεία, χωρίς στοιχεία, επαληθευμένες, επαληθευμένες αυτόματα, μη επαληθευμένες)

• συνολικός αριθμός αιτήσεων που δεν απαντήθηκαν εγκαίρως

και τα αντίστοιχα ποσοστά.

2. Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης Βεβαίωσης με κριτήρια:

α) αριθμό πλαισίου οχήματος

β) μάρκα οχήματος

γ) όνομα χρήστη Αιτούντος

δ) όνομα χρήστη Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης

ε) ημερομηνία Βεβαίωσης.

3. Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης Αίτησης με κριτήρια:

α) αριθμό πλαισίου οχήματος

β) μάρκα οχήματος

γ) όνομα χρήστη Αιτούντος

δ) όνομα χρήστη Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης

ε) ημερομηνία Αίτησης

στ) κατάσταση Αίτησης.

12Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσης απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ιδίως, οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού».

[Ευχαριστώ για το tip, Γιώργο]