Σύμφωνα με την εγκύκλιο που στάλθηκε σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης, έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας για το υπόλοιπο του 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει με το ν. 4467/2017 δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία και εξαιρετικά για το έτος 2017, να άρουν την ακινησία για τα εν λόγω οχήματα, καταβάλλοντας για το σκοπό αυτό τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα:

 • Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
 • Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
 • Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2017), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Για την αποφυγή λαθών και την ορθή εφαρμογή του νομού ο κ. Πιτσιλής ξεκαθαρίζει ότι η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος, το οποίο τηρείται στο αρχείο της ΔΟΥ και πως προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης, εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα. Η εγκύκλιος συνοδεύεται από τα εξής παραδείγματα:

1Παράδειγμα 1

Για επιβατικό ΙΧ 1000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται εγγράφως άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017:

– Εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120€ x (2/12) = 20€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, αφού ο μήνας αυτός λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.

– Εάν επιλέξει την άρση για 3 μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 120€ x (4/12) =40€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.

– Εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους δηλαδή μέχρι 31-12-2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120€ x (7/12) + 120€ x (2/12) = 70€ + 20€ = 90€.

2Παράδειγμα 2

Για επιβατικό ΙΧ με εκπομπές 100 γρ CO2/χλμ , τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι: 100 x 0,90 = 90€. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017:

 • Εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 90€ x (2/12 ) = 15€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, αφού ο μήνας αυτός λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.
 • Εάν επιλέξει την άρση για 3 μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 90€ x (4/12) = 30€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.
 • Εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12, δηλαδή 90€ x [(7/12) + (2/12)] = 90€ x (9/12) = 67,5€.

3Η χρήση του δικαιώματος μερικής άρσης

Η ανωτέρω επιλογή χρονικού διαστήματος ενός ή τριών μηνών άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου εντός του έτους 2017, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος.

Εντούτοις, σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει άπαξ χρήση του δικαιώματος άρσης είτε για τον έναν είτε για τους τρεις μήνες, και ο κάτοχος επιθυμεί παρόλα αυτά να άρει την ακινησία και πάλι, θα πρέπει, να καταβάλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί για τον ένα ή τους τρεις μήνες. Εφόσον, επιλεγεί χρήση του δικαιώματος άρσης για το υπόλοιπο του έτους και καταβληθούν τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας. Τέλος, επισημαίνεται, ότι εφόσον το υπόλοιπο του έτους συμπίπτει με το μήνα ή τους τρεις μήνες τότε καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα με τα 2/12 και 4/12 των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών, αντίστοιχα.

4Παραδείγματα

Έστω ότι ο κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90€), αιτηθεί για τρεις μήνες άρση της ακινησίας και καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30€. Στη συνέχεια, μετά την παρέλευση των τριών μηνών ζητάει εκ νέου άρση της ακινησίας για το όχημά του, τότε ο εν λόγω κάτοχος πρέπει να καταβάλλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 αφαιρουμένου το ποσού των 30€ που έχει ήδη καταβάλλει, ήτοι καταβάλλει 60€.

Εάν, ο ως άνω κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90€), αιτηθεί για τρεις μήνες άρση της ακινησίας και καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30€ και ενδιάμεσα αποφασίζει να το μεταβιβάσει/διαγράψει λόγω εξαγωγής, τότε επίσης πρέπει να καταβάλλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 αφαιρουμένου του ποσού των 30€ που έχει ήδη καταβάλλει, ήτοι καταβάλλει 60€.

5Πρόστιμο εκπρόθεσμης επιστροφής

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών στην εφορία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας, δηλαδή εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 1 έχει καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών μηνών (40€) και δεν επιστρέψει τα στοιχεία (άδεια και πινακίδες ) του οχήματος εμπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 120€ x 2=240€.

«Αυτονόητο είναι ότι δεν απαιτείται η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. όταν η άρση γίνεται για το υπόλοιπο του έτους που περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα του έτους 2017 (Δεκέμβριο), εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2018», σημειώνει η εγκύκλιος.

 • Aisixtir

  Τζάμπα να τα κάνετε δεν πάει, αυτό το τεκμήριο σκοτώνει τον κόσμο.
  Πάρτε το απόφαση φωστήρες.
  Τα τέλη μπροστά στο τεκμήριο είναι ψείρες.

  • evoluzione

   Νομιζω με πληρη εφαρμογη Κ.Ο.Κ θα αποληρωναμε και χρεος αλλα θα γινοταν λαικη επανασταση τυπου Γαλλιας!

  • Aisixtir

   Έχουμε δυο ίδια αυτοκίνητα.
   Merc E το ένα με 1800 κυβικά και το άλλο με 3500 κυβικά.
   Του μπαγλαμά μπορείς να μου πεις τι τον νοιάζει?
   Τι στο διάολο ο αλήτης ζητάει?
   Δικαίωμα μου να έχω όσα κυβικά θέλω.
   Το τρελό της υπόθεσης.
   Βρίσκεις ένα BMW 850 του 90 μοντέλο.
   Το παίρνεις 10 χιλιάρικα.
   Έχει τεκμήριο 20900
   Έρχεται ο τύπος που παίρνει μια Harley και δίνει 30+ χιλιάρικα και έχει 1800 κυβικά.
   Και δεν έχει τεκμήριο.
   Άντε να πάω στο άλλο άκρο.
   Έχεις ένα γαμημενο Fiat Uno του 1992 και έχεις τεκμήριο 3000
   Γιατί να έχω τεκμήριο και ο τύπος με την Harley δεν έχει?
   Γιατί εμείς με το UNO είμαστε πολλοί.
   Αυτοί με την Harley είναι λίγοι και δεν έχει ψωμί η υπόθεση.
   Δεν έχω τίποτα με τον τύπο με την Harley, τον χαίρομαι , έχω με το μπουρδελο το κράτος όμως.
   Άντε και πήρες μια corvette άστο, έχεις 85000 ευρώ τεκμήριο.
   Ούτε το Air Force 1 να είχες.
   Συμπέρασμα.
   Όσο τα ανακατεύεις τα Σκατα τόσο βρομάνε λέει ο σοφός λαός.
   Και έχει δίκιο.
   Αφήστε τον κόσμο ελεύθερο.
   Ευρώπη σου λέει.
   Ξεφτίλα κομπλεξικών ιδεών.
   Ένα αποτυχημένο αντίγραφο των ΗΠΑ.
   Βενζίνη γεμίζεις στο Καταρ ενα Range Rover με 18 ευρώ.
   Εδώ έτσι και βρούμε πετρέλαιο 3 ευρώ θα την πάνε με δικαιολογία κάτι γιατί περιβάλλον.
   ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.
   ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ.

  • apostolos32

   Το τρελό με τους ηλίθιους απατεώνες που μας κυβερνούν είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να παρακαλούν να έχουμε μεγάλα κυβικά,γιατί αυτό θα σήμαινε μεγαλύτερη κατανάλωση,άρα περισσότερα έσοδα μέσω φόρων στα καύσιμα συν των φόρων στην διακίνηση καυσίμων,συν των φόρων στις ασφαλιστικές,συνεργείων ,Βουλκανιζατέρ, ανταλλακτικών κλπ κλπ κλπ

  • Spider

   Εδώ έχουν τεκμήριο οι οικίες, τα αυτοκίνητα δεν θα έχουν…

 • DimitrisV

  Eρώτηση μπας και ξέρει κανείς. Αν θέλουμε να έχουμε σε κυκλοφορία αυτοκίνητο από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη πως μπορούμε να το κάνουμε; Γιατί από ότι έχω καταλάβει αν πχ τώρα που μιλάμε έχεις το αμάξι σε ακινησία και κάνεις άρση τον Οκτώβρη θα πληρώσεις τα αναλογικά οκ, αλλά για Γενάρη-Μάρτη δεν μπορείς πάλι αναλογικά άρα πρέπει να τα πληρώσεις κανονικά για όλο το χρόνο. Υπάρχει κάποιος τρόπος;