Ο Χρήστος Σπίρτζης, υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε πως σύστησε την Υπηρεσία Οδικών Τελών, ορίζοντας μάλιστα για τρία χρόνια διοικητή και υποδιοικητή τους Αθανάσιο Δημαράκο και Γεώργιο Μπιτάκο.

Η υπηρεσία οδικών τελών ή ηλεκτρονικής διαχείρισης οδικών τελών συστάθηκε με παλαιότερη τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την “κύρωση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ”. Πρόκειται για μια υπηρεσία στα πρότυπα του παλιού «Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας» που διαλύθηκε, πριν τέσσερα χρόνια, η οποία δεν θα αποτελέσει ξεχωριστό Οργανισμό, ωστόσο θα στελεχωθεί με δικό της προσωπικό και θα λογοδοτεί στον υπουργό Υποδομών.

Στην υπηρεσία υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, όπως και η κατασκευή και η διαχείριση νέων σταθμών διοδίων πλην των συμβάσεων παραχώρησης που διέπονται από ειδικό νομικό καθεστώς. Βασική αποστολή της είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης οδικών υποδομών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων οχημάτων, η ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών φόρτων, η γνωμοδότηση στον υπουργό Υποδομών για τα σημεία ανέγερσης και λειτουργίας των σταθμών τελών διοδίων στο οδικό δίκτυο και σε εισόδους της χώρας και η παρακολούθηση και απόδοση των εσόδων, εκτός αυτών, που αφορούν συμβάσεις παραχώρησης.

Στόχος είναι η επίτευξη μιας κεντρικής διαχείρισης για τον έλεγχο και την ορθολογική κατανομή των εσόδων, σε συνδυασμό με το ειδικό καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης. Σημειώνεται ότι η λειτουργία και συντήρηση της συντριπτικής πλειονότητας των αυτοκινητοδρόμων (Μορέας, Ιόνια Οδός, Ε-65, Ολυμπία Οδός)-η Εγνατία Οδός είναι προς ιδιωτικοποίηση- έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες.

Εκτός από διοικητή και υποδιοικητή, η υπηρεσία θα στελεχωθεί με τακτικό προσωπικό, με μετάταξη ή απόσπαση μόνιμων υπαλλήλων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, σε ΟΤΑ ή σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Βέβαια, ο λογαριασμός των νέων αυτών διορισμών δεν προσδιορίζεται ούτε στην απόφαση Σπίρτζη για την τοποθέτηση των δύο επικεφαλής ούτε στην αρχική τροπολογία. Απλώς επισημαίνεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές του διοικητή και του υποδιοικητή θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του υπουργείου Υποδομών.

Το έργο της Υπηρεσίας θα συνεπικουρεί γνωμοδοτική επιτροπή οδικών υποδομών που θα αποτελείται από τον διοικητή στη θέση του προέδρου και τον αναπληρωματικό του και από 14 μέλη (7+7 αναπληρωματικοί). Οι αποδοχές των επικεφαλής της Υπηρεσίας και του προσωπικού καθορίζονται βάσει του άρθρου 4 του Ν. 4354/2015 (“Οι κάθε είδους αποδοχές των ιπτάμενων χειριστών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού”). Τα μέλη της Επιτροπής θα εισπράττουν μέχρι 50 ευρώ, ανά συνεδρίαση, για έως 50 συνεδριάσεις ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4354/2015. Δηλαδή, σε ετήσια βάση, θα εισπράξουν 20.000 ευρώ (8x50x50), εάν εξαντλήσουν το ετήσιο όριο των 50 συνεδριάσεων.