Την ανάκληση 183 GLB στη χώρα μας ανακοίνωσε η Mercedes-Benz. Πρόκειται για οχήματα παραγωγής ετών 2019 έως 2020, στα οποία η πίσω αεροτοµή στην πόρτα χώρου αποσκευών ενδέχεται να µην κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα, το εξωτερικό περίβληµα της πίσω αεροτοµής ενδέχεται να µην συγκολλήθηκε καθόλου ή σωστά µε τον βασικό φορέα. Σε περίπτωση που η συγκόλληση δεν πραγµατοποιήθηκε καθόλου, δεν διασφαλίζεται η επαρκής σύνδεση του εξωτερικού περιβλήµατος µε τον βασικό φορέα.

Σε περίπτωση που η συγκόλληση δεν πραγµατοποιήθηκε πλήρως, η συγκόλληση θα µπορούσε να σπάσει κατά το άνοιγµα της πίσω πόρτας σε συνδυασµό µε πρόσκρουση της πίσω αεροτοµής στην οροφή. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν µπορεί να αποκλειστεί η αποκόλληση τµηµάτων της πίσω αεροτοµής από το όχηµα κατά τη λειτουργία
οδήγησης. Κατά συνέπεια, θα αυξανόταν ο κίνδυνος ατυχήµατος και τραυµατισµού για άλλους χρήστες του δρόµου.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειµένου να ελεγχθεί προληπτικά η πίσω αεροτοµή και, εάν χρειαστεί, να πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες εργασίες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραµµή Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.