Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε νέο σχέδιο νόμου προς διαβούλευση, στο οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων η αυτοδίκαιη άρση της παρακράτησης κυριότητας μετά την παρέλευση επτά ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία έχει καταγραφεί.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως αίρεται αυτοδίκαια η παρακράτηση κυριότητας μετά την παρέλευση επτά ετών, χωρίς να χρειάζεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος να επισκέπτεται τις διευθύνσεις περιφερειών.

Τονίζεται ωστόσο πως η παρακράτηση κυριότητας δεν αίρεται και εξακολουθεί να ισχύει, σε περίπτωση που ο παρακρατήσας την κυριότητα αποδεικνύει εγγράφως, με αίτησή του προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, την ύπαρξη εκκρεμoύς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικού διαστήματος δύο μηνών προ της αυτοδίκαιης άρσης της παρακράτησης κυριότητας.

Παράλληλα, με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου απλοποιείται η διαδικασία αντικατάστασης των αδειών οδήγησης για λόγους φθοράς, κλοπής, απώλειας ή ανανέωσης, με τον πολίτη να μπορεί μόνος του να διεκπεραιώνει όλη τη διαδικασία από τον υπολογιστή/smartphone/tablet του.