Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία διευκρινίζει πως δεν υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων για οχήματα που χρησιμοποιούν αποκλειστικά φυσικό αέριο (CNG). Όπως σημειώνεται

Κατόπιν ερωτημάτων από ενδιαφερόμενους, σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά τον τροχονομικό έλεγχο, στις περιπτώσεις μη εφοδιασμού με ΚΕΚ οχήματος που χρησιμοποιεί για την κίνησή του αποκλειστικά καύσιμο CNG, σας γνωρίζουμε ότι, μέχρι την τροποποίηση της σχετικής Κ.Υ.Α., στην οποία θα συμπεριληφθούν οι μέθοδοι μέτρησης και τα επιτρεπόμενα όρια εκπεμπόμενων καυσαερίων των οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή CNG, δεν υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης ΚΕΚ για οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους αποκλειστικά καύσιμο CNG.

Επιπρόσθετα, για τα ανωτέρω οχήματα στο ΔΤΕ που εκδίδεται μετά το πέρας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ, δεν σημειώνεται η ένδειξη της ισχύος του και ως Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).