Ποιος μπορεί να βγάλει άκρη από τους πίνακες που εκδίδουν τα υπουργεία και κατατάσσουν τα αυτοκίνητα όπως τους συμφέρει;

Πρότυπο
Ημερομηνία
CO
HC
NOX
PM
Πετρέλαιο
Euro 1†
07/1992
2,72 (3,16)
0,14 (0,18)
Euro 2
Έμμεσου Ψεκασμού
01/1996
1,0
0,08
Euro 2
Άμεσου Ψεκασμού
01/1996α
1,0
0,10
Euro 3
01/2001
0,64
0,50
0,05
Euro 4
01/2005
0,50
0,25
0,025
Euro 5‡
09/2009β
0,50
0,18
0,005
Euro 6‡
09/2014
0,50
0,08
0,005
Βενζίνη
Euro 1†
07/1992
2,72 (3,16)
Euro 2
01/1996
2,20
Euro 3
01/2000
2,30
0,20
0,15
Euro 4
01/2005
1,0
0,10
0,08
Euro 5‡
09/2009β
1,0
0,10γ
0,06
0,005δ
Euro 6‡
09/2014
1,0
0,10γ
0,06
0,005δ
† Οι τιμές σε παρένθεση είναι όρια συμμόρφωσης παραγωγής
‡ Προτεινόμενο
α – έως 30/09/1999 (μετά απο αυτή την ημερομηνία οι κινητήρες άμεσου ψεκασμού πρέπει να καλύπτουν τα όρια αυτών έμμεσου ψεκασμού)
β – 09/2010 για οχήματα >2,500 kg
γ – και για υδρογονάνθρακες μη περιέχοντες μεθάνιο = 0,068 g/km
δ – αφορούν οχήματα με κινητήρες άμεσου ψεκασμού
Πίνακας 1

Όλοι εμείς που έχουμε εξουσιοδότηση έκδοσης κάρτας καυσαερίων, έχουμε αναρτήσει δίπλα στον αναλυτή μας αυτόν το πίνακα, αφού αυτός είναι ο τελευταίος που μας έστειλε το αρμόδιο τμήμα της Νομαρχίας.
1 Οχήματα χωρίς καταλύτη, κυκλοφορίας πριν τη 1/10/86
2 Οχήματα χωρίς τριοδικό καταλύτη κυκλοφορίας μετά τη 1/10/86
3 Οχήματα με τριοδικό ρυθμιζόμενο καταλύτη πριν τη 1/7/2002
4 Οχήματα με τριοδικό ρυθμιζόμενο καταλύτη μετά τη 1/7/2002
Και οι οδηγίες αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
A ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΙΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οχήματα με ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα
Ρύπος
Ρελαντί
Υψηλές στροφές
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) %
0,5
0,3
Υδρογονάνθρακες (HC) ppm
120
100
Συντελεστής “λ”
0,97 λ 1,03 στις 2500 ± 300 στρ/λεπτό
Οχήματα με ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα με έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας μετά την 1/7/2002
Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) %
≤0,3
≤0,2
Υδρογονάνθρακες (HC) ppm
≤120
≤100
Οχήματα συμβατικής τεχνολογίας με έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας πριν την 1/10/1986
Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) %
4,5
Υδρογονάνθρακες (HC) ppm
800
700
Οχήματα συμβατικής τεχνολογίας με έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας μετά την 1/10/1986
Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) %
3.5
Υδρογονάνθρακες (HC) pp
500
400
ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ OXHMATΩΝ
Θολερότητα Καυσαερίων
Πετρελαιοκινητήρες με φυσική απορρόφηση
Πετρελαιοκινητήρες με υπερπλήρωση (Turbo)
Πετρελαιοκινητήρες με ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας μετά την 1/7/2008 ή τεχνολογίας EURO 4
Συντελεστής Απορρόφησης «Κ»

Κ
2,5 / m-1

Κ
3 /m-1

Κ
1,5 /m-1

Πίνακας 2

Αυτός δεν ήλθε ποτέ στα κέντρα έκδοσης καρτών, βρέθηκε στο διαδίκτυο και ανακοινώθηκε από τα ΜΜΕ, διαχωρίζει κι αυτός την κατηγορία βενζινοκίνητων οχημάτων σε 4, αλλά με άλλα χρονικά όρια και με κριτήρια Euro και είναι ο πίνακας βάσει του οποίου θα προσαρμοστούν τα νέα τέλη κυκλοφορίας.
1 Εuro1, 0, συμβατικά οχήματα που κυκλοφόρησαν πριν από τις 31 /12/1996.
2 Εuro2, οχήματα με υψηλές εκπομπές, που κυκλοφόρησαν μετά την 1/1/ 1996.
3 Εuro3, οχήματα με μέτριες εκπομπές, που κυκλοφόρησαν μετά την 1/1/ 2000
4 Εuro4,5, οχήματα με χαμηλές εκπομπές, που κυκλοφόρησαν μετά την 1/1/2005

Κατηγορία
Πρότυπο
Ημερομηνία
CO
HC
NOX
PM
Πετρέλαιο
Ν1, Κλάση Ι
≤1305 kg
Euro 1
10/1994
2,72
0,14
Euro 2, ΕΨ
01/1998
1,0
0,08
Euro 2, ΑΨ
01/1998α
1,0
0,10
Euro 3
01/2000
0,64
0,50
0,05
Euro 4
01/2005
0,50
0,25
0,025
Euro 5‡
09/2010
0,50
0,18
0,005
Euro 6‡
09/2015
0,50
0,08
0,005
Ν1, Κλάση ΙΙ
1305-1760 kg
Euro 1
10/1994
5,17
0,19
Euro 2, ΕΨ
01/1998
1,25
0,12
Euro 2, ΑΨ
01/1998α
1,25
0,14
Euro 3
01/2000
0,80
0,65
0,07
Euro 4
01/2005
0,63
0,33
0,04
Euro 5‡
09/2010
0,63
0,235
0,005
Euro 6‡
09/2015
0,63
0,105
0,005
Ν1, Κλάση ΙΙΙ
> 1760 kg
Euro 1
10/1994
6,90
0,25
Euro 2, ΕΨ
01/1998
1,5
0,17
Euro 2, ΑΨ
01/1998α
1,5
0,20
Euro 3
01/2000
0,95
0,78
0,10
Euro 4
01/2005
0,74
0,39
0,06
Euro 5‡
09/2010
0,74
0,280
0,005
Euro 6‡
09/2015
0,74
0,125
0,005
Βενζίνη
Ν1, Κλάση Ι
≤1305 kg
Euro 1
10/1994
2,72
Euro 2
01/1998
2,20
Euro 3
01/2000
2,30
0,20
0,15
Euro 4
01/2005
1,0
0,10
0,08
Euro 5‡
09/2010
1,0
0,10
0,06
0,005β
Euro 6‡
09/2015
1,0
0,10
0,06
0,005β
Ν1, Κλάση ΙΙ
1305-1760 kg
Euro 1
10/1994
5,17
Euro 2
01/1998
4,0
Euro 3
01/2000
4,17
0,25
0,18
Euro 4
01/2005
1,81
0,13
0,10
Euro 5‡
09/2010
1,81
0,13
0,075
0,005β
Euro 6‡
09/2015
1,81
0,13
0,075
0,005β
Ν1, Κλάση ΙΙΙ
> 1760 kg
Euro 1
10/1994
6,90
Euro 2
01/1998
5,0
Euro 3
01/2000
5,22
0,29
0,21
Euro 4
01/2005
2,27
0,16
0,11
Euro 5‡
09/2010
2,27
0,16
0,082
0,005β
Euro 6‡
09/2015
2,27
0,16
0,082
0,005β
† Κατά τα πρότυπα Euro 1-2, οι κλάσεις της κατηγορίας Ν1 ήταν: Κλάση Ι ≤ 1250 kg, Κλάση ΙΙ 1250-1700 kg, Κλάση ΙΙΙ > 1700 kg.
‡ Προτεινόμενο
α – έως 30/09/1999 (μετά απο αυτή την ημερομηνία οι κινητήρες άμεσου ψεκασμού πρέπει να καλύπτουν τα όρια αυτών έμμεσου ψεκασμού)
β – αφορούν οχήματα με κινητήρες άμεσου ψεκασμού

Πίνακας 3

Αυτόν τον βρήκαμε στο Site της ΕΕ και όπως οι προηγούμενοι, διαχωρίζει τις κατηγορίες σε 4, αλλά…..

Πρότυπο Euro 1 (γνωστό και ως EC 93): Οδηγίες 91/441/EEC μόνο για επιβατηγά ή 93/59/EEC για επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά.
Πρότυπο Euro 2 (ή EC 96): Οδηγίες 94/12/EEC ή 96/69/EEC.
Πρότυπα Euro 3/4 (2000/2005): Οδηγία 98/69/EC, περισσότερες τροποποιήσεις με την 2002/80/EC.
Πρότυπα Euro 5/6 (2009/2014): Ο προτεινόμενος κανονισμός Euro 5 εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, ενώ τα προτεινόμενα όρια του Euro 6 εκδόθηκαν απο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2006.

Εδώ ή υπάρχει μια τεράστια παραποίηση της αλήθειας ή ο πίνακας της ΕΕ δεν είναι σωστός, ή κάπου μπερδέψαμε τις χρονολογίες και τα Euro .
Ωστόσο μας υποσχέθηκαν πως τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά τη 1/1/2005 και ανήκουν στη κατηγορία Euro4 δεν θα πληρώσουν επί πλέον τέλη, αντίθετα θα πάρουν μπόνους 18 ευρώ.
Έλα όμως που ο γνήσιος πίνακας της ΕΕ μας δείχνει το Euro4 να κυκλοφορεί από 1/1/2000, με κάποιες πολύ σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν μετά την 1/7/2002;
Αν είναι συνεπείς στις υποσχέσεις τους έχουν 4 επιλογές.
Ή να αποσύρουν άμεσα το νομοσχέδιο, ή να δώσουν μπόνους 18 ευρώ σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από το 2000 και μετά (αγνοώντας αν αυτά ρυπαίνουν ή όχι, όπως αγνοούν κι αν ένα αυτοκίνητο του 2008 ρυπαίνει μετά από μια βλάβη ή ένα ατύχημα) ή να ουδετεροποιήσουν τα αυτοκίνητα από το 2002 έως το 2005, ώστε ούτε μπόνους να πάρουν αλλά ούτε και επί πλέον να πληρώσουν ή τέλος να προσαρμόσουν τα τέλη κυκλοφορίας βάσει της κάρτας καυσαερίων.
Και αν θεωρούν τις κάρτες «συγχωροχάρτια», ας συγχωρήσουν κι εμένα για τις εκφράσεις μου και ας στείλουν τα αυτοκίνητα στα δημόσια ΚΤΕΟ κι αν δεν επαρκούν, ας εκπαιδέψουν σκύλους να πιστοποιούν τη καλή καύση.
Αφού δεν μας έχουν εμπιστοσύνη για τις κάρτες που εκδίδουμε, τότε γιατί δεν τις καταργούν;
Έτσι κι αλλιώς βάλανε τα αυτοκίνητα σε τσουβάλια με ετικέτες τη χρονολογία κατασκευής, αγνοήσανε μια σημαντική ημερομηνία τη 1/7/2002, οπότε και τα αυτοκίνητα έγιναν πιο καθαρά μέχρι και 50% και δεν τους ενδιαφέρει αν ένα καινούργιο αυτοκίνητο με χαλασμένο καταλύτη ή με κάποια άλλη βλάβη εκπέμπει περισσότερους ρύπους κι από αυτά της συμβατικής τεχνολογίας.

Ίσως αν το έψαχνε κάποιος δικηγόρος να έβγαζε άκρη. Οι μεγαλοδικηγόροι όμως που θα μπορούσαν να ταρακουνήσουν λίγο τους πολιτικούς δεν ενδιαφέρονται αν η πλειοψηφία των κατόχων αυτοκινήτων θα πληρώσει από 50 έως 100 ευρώ «πρόστιμο». Μπορούν όμως να σκεφθούν πως θα μας πάρουν με το έτσι θέλω και αντισυνταγματικά 400 εκατομμύρια ευρώ.

Ας το τολμήσει κάποιος…

Guest Post: Μάριος Ιλιακόπουλος