Οι αλλαγές στην ασφάλιση των ΙΧ που πρέπει να ξέρεις

Σχετικά άρθρα

Driver

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο σου θα δεις μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, μιας και θα ισχύσει νέο καθεστώς, το οποίο καταργεί το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης, ενώ οι ασφαλιστικές υποχρεώνονται να απαντούν μέσα σε τρεις μήνες για τις αιτήσεις αποζημιώσεων διαφορετικά καλούνται να πληρώσουν τόκους υπερημερίας. Οι ακόλουθες ενέργειες περιλαμβάνονται στο άρθρο 169 του οικονομικού νομοσχεδίου που έχει ως στόχο να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασφάλισης και αποζημιώσεων των οδηγών.

Αρχικά καταργείται η ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να ζητήσει την ανανέωση του συμβολαίου του που δεν θα πραγματοποιείται πλέον αυτόματα. Η σύμβαση θα ανανεώνεται μόνο μετά την καταβολή του ασφαλίστρου.

Επίσης καταργείται το προσωπικό και μόνιμο αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης του αυτοκινήτου και θα αντικατασταθεί από την απόδειξη πληρωμής του συμβολαίου.

Καθιερώνεται μία κάλυψη 16 ημερών για τον οδηγό μετά την λήξη του συμβολαίου του εφόσον δεν υπάρξει ανανέωση, ενώ δίνεται 10ημερη προθεσμία αποζημίωσης στον δικαιούχο.

Εξισώνονται όλα τα είδη δηλώσεως ατυχήματος είτε από τον ασφαλισμένο είτε από τον δικαιούχο ασφαλίσματος και δνεται προθεσμία τριών μηνών στις ασφαλιστικές εταιρείες να απαντήσουν στις αιτήσεις αποζημιώσεων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας.

Τέλος ορίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία του ασφαλιστή με τον ασφαλισμένο προκειμένου να ενημερώνεται εκ των προτέρων για την ανανέωση του συμβολαίου του, ενώ η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με επιστολή, ηλεκτρονική αλληλογραφία, fax, ηχητικό ή γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου.

[learn_more caption=”Σχέδιο τροποποιήσεων στο Π.Δ. 237/1986″]

1. Το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 237/86 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« 2. Η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη:

Α. αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη επίσης ασφάλισης,

Β. ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και

Γ. αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων επίσης παρ. 4 του παρόντος, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη επίσης ασφάλισης εντός πέντε ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα, που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος.».

2. Στο άρθρο 5 του π.δ. 237/86 μετά το τέλος της παραγράφου 2, προστίθενται παράγραφοι 2.α., 2.β. και 2.γ. ως εξής:

«2.α. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης, ή/ και του ασφαλισμένου.

2.β. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης, και υπό την προϋπόθεση ότι η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει εφαρμόσει τη διαδικασία του άρ. 11β του παρόντος.

2.γ. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύμβασης και κάθε ανανέωση αυτής».

3. Το στοιχείο α) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/86 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια.».

4. Στο στοιχείο α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη προσφορά» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».

5. Στο στοιχείο β. της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη απάντηση» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».

6. Στο στοιχείο α) της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη προσφορά» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».

7. Στο στοιχείο β) της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη απάντηση» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».

8. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/86 προστίθεται όγδοη παράγραφος ως εξής: «8. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες (20) από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.».

9. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/86 προστίθεται ένατη παράγραφος ως εξής: «9. Για την εφαρμογή των παρ. 6 και 7 του παρόντος, με την αίτηση αποζημίωσης εξομοιώνονται οι δηλώσεις ατυχήματος που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος, η τυχόν φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.), και κάθε εν γένει έγγραφη με επιστολή, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ή τηλεομοιοτυπία ενημέρωση προς τον ασφαλιστή, είτε από τον ασφαλισμένο, ή τον λήπτη της ασφάλισης, είτε από τον τρίτο δικαιούχο αποζημίωσης, ότι επήλθε ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος.».

10. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 αντικαθίσταται η φράση «μετά τη λήξη του διμήνου», σε «μετά τη λήξη του τριμήνου».

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6α του π.δ. 237/86 διαγράφεται από το άρθρο 6α και προστίθεται αυτούσια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86.

12. Η παρ. 1 του άρθρου 6α του π.δ. 237/86 καταργείται.

13. Η παρ. 2 του άρθρου 6α του π.δ. 237/86 αναριθμείται σε παρ. 1 και η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή με το λήπτη της ασφάλισης, ή τον ασφαλισμένο, ή το δικαιούχο αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία , ή τηλεομοιοτυπία, ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως, ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή..»

14. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 237/86 καταργείται και οι παρ. 3 και 4 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως.

15. Το άρθρο 11α του π.δ. 237/86 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης

1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, με έγγραφη συμφωνία.

2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση.

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί, με επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης, ή τον ασφαλισμένο, και βαρύνεται με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στο λήπτη της ασφάλισης, ή/ και τον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.

4. Η επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας, ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης, ή/ και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία, ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης, ή/ και ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση. Τα αποτελέσματα της επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης, ή/ και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτή, ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαμονής, ή τη μη προσέλευσή τους στο Ταχυδρομείο για την παραλαβή της.

5. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, και πάντως όχι νωρίτερα από την 30η μέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής, η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αντιτάξει έναντι του τρίτου ζημιωθέντος τη λύση της σύμβασης ασφάλισης μόνον μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου.».

16. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 237/86, μετά τις λέξεις «αρμόδια αρχή», προστίθενται οι λέξεις «κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2γ του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α 57)».

23. Η παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 237/86 καταργείται.

24. Εισάγεται τελική διάταξη με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Τελικές Διατάξεις

Καταργείται η υπ’ αριθμ.Κ4/2674/14.12.1977 (ΦΕΚ Β΄ 1291) Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.».

Σχέδιο τροποποιήσεων στο Ν. 3867/2010

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 προστίθεται νέo εδάφιo με το εξής περιεχόμενο:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ακολουθεί, με την έκδοση σχετικών κανονιστικών της πράξεων, τις κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. α του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/ 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 331, 15.12.2010)».

Σχέδιο τροποποιήσεων στο Ν.Δ. 400/ 1970

Η περίπτωση λγ΄ του άρθρου 2Α του ν.δ. 400/1970 τροποποιείται ως εξής:

«λγ. «Εκκαθαριστής» είναι κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, διοριζόμενο από τις αρμόδιες αρχές ή κατά περίπτωση από τα διοικητικά όργανα ασφαλιστικής επιχείρησης, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης.

[/learn_more]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Υπεγράφη η σύμβαση προμήθειας 250 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τη σύμβαση προμήθειας 250 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έως τα τέλη Απριλίου του 2024,...

Οι τιμές του Honda e:Ny1 στην Ελλάδα

Διαθέσιμο στην Ελλάδα είναι το Honda e:Ny1, με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Honda να προσφέρεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, τις Elegance και...

Τροχαία: 32.504 παραβάσεις τη περασμένη εβδομάδα

Tο διάστημα από 24 έως 30 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία διεξήγαγε 127.266 τροχονομικούς ελέγχους σε όλη την Ελλάδα, βεβαιώνοντας 32.504 παραβάσεις. Το 76% των παραβάσεων...