Με εγκύκλιο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπει την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από κράτη-μέλη της ΕΕ με ισχύον Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου από κράτος-μέλος προέλευσης.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχει ισχύον Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου που έχει εκδοθεί από το κράτος-μέλος επιτρέπεται η ταξινόμηση του οχήματος από τις 12 Φεβρουαρίου 2020 στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται διενέργεια περιοδικού́ τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ.

Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει στην ταξινόμηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων, ως αποτέλεσμα της αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) έως τις 27 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης της πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης για όσα επιβατηγά ΙΧ οχήματα βρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας, εφόσον κατά την ημερομηνία που τέθηκαν σε φορολογική ακινησία ήταν εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ).

Σε αυτήν την περίπτωση, η ισχύς των ΔΤΕ παρατείνεται κατά 45 ημέρες από την ημερομηνία μεταβίβασης των οχημάτων και επί της εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται η ημερομηνία υποχρέωσης επόμενου τεχνικού ελέγχου.