Η ΔΕΗ προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την κατασκευή υποδομών εγκατάστασης νέων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά την Ελλάδα.


Πιο αναλυτικά, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:

  • την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την κατασκευή των υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των τυχόν αδειών που απαιτούνται
  • την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών
  • τις εργασίες κατασκευής υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα παραπάνω αφορούν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ηλεκτρικών οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού δικτύου, καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, τα οποία κατανέμονται σε γεωγραφικές περιοχές – περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα (ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα) και σε χώρους που θα εγκατασταθούν ιδιωτικοί φορτιστές.

Η ΔΕΗ επιθυμεί οι διαδικασίες για την εγκατάσταση των υποδομών φόρτισης να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, σχέδια και αιτήσεις για άδειες σε διάστημα μιας εβδομάδας από τη σχετική ειδοποίησή του, ενώ σε διάστημα 10 ημερών από την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων.

Η σύμβαση που θα υπογράψει η ΔΕΗ με τον ανάδοχο του έργου θα έχει ισχύ για διάστημα 18 μηνών, με τη ΔΕΗ να διατηρεί δικαίωμα παράτασής της μέχρι τη συμπλήρωση του συμβατικού προϋπολογισμού, εφόσον μετά την παρέλευση των 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δεν έχει καλυφθεί το 50% του συμβατικού τιμήματος.

Ο λόγος για τον οποίο η ΔΕΗ έχει συμπεριλάβει τέτοια πρόνοια στους όρους της πρόσκλησης είναι ότι, όπως αναφέρεται, οι ανάγκες της επιχείρησης για το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες και μη δυνάμενες να προσδιορισθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων, καθώς η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης γίνεται μέσω εμπορικών συμφωνιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και αναλύεται ανά γεωγραφική περιοχή ως εξής:

  • Αττική: €1,62 εκατ.
  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Κεντρική Μακεδονία – Δυτική Μακεδονία: €450.000
  • Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα: €390.000
  • Πελοπόννησος – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα – Ιόνιοι Νήσοι: €390.000
  • Κρήτη – Βόρειο Αιγαίο – Νότιο Αιγαίο: €150.000