Με την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανείων της Chrysler στο ακέραιο και την αποπληρωμή του χρέους της στις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, η FIAT ολοκλήρωσε την άσκηση του δικαιώματός της να εξαγοράσει 16% της Chrysler επιπλέον του ποσοστού που ήδη κατέχει, υπό τους όρους που είχαν ανακοινώσει οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες στις 21 Απρίλιου του 2011.

Έναντι της καταβολής του ποσού των $1,268 δις που κατέβαλλε η FIAT, η Chrysler εξέδωσε 261.225 νέες μετοχές κλάσης Α αυξάνοντας συνολικά τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της FIAT κατά 16%. Με την ολοκλήρωση και της τελευταίας συναλλαγής, η οποία αναμένεται εντός του 2011, η FIAT θα κατέχει το 51% της Chrysler.

[Πηγή: Fiat]

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

Η FIAT αυξάνει το μερίδιό της στην Chrysler

Η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία αυξάνει το μερίδιό της στην Chrysler κατά 16%, καταβάλλοντας $1,268 δισ.

Με την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανείων της Chrysler στο ακέραιο και την αποπληρωμή του χρέους της στις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, η FIAT ολοκλήρωσε την άσκηση του δικαιώματός της να εξαγοράσει 16% της Chrysler επιπλέον του ποσοστού που ήδη κατέχει, υπό τους όρους που είχαν ανακοινώσει οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες στις 21 Απρίλιου του 2011.

Εναντι της καταβολής του ποσού των $1,268 δισ που κατέβαλλε η FIAT, η Chrysler εξέδωσε 261.225 νέες μετοχές κλάσης Α αυξάνοντας συνολικά τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της FIAT κατά 16%. Με την ολοκλήρωση και της τελευταίας συναλλαγής, η οποία αναμένεται εντός του 2011, η FIAT θα κατέχει το 51% της Chrysler.

Το ποσοστό αυτό θέτει σε ισχύ την απορρόφηση των Συμμετοχών Κατηγορίας Α όλων των μελών (συμπεριλαμβανομένης της Fiat), τα οποία προκύπτουν από την επέλευση της τελικής Συνθήκης Απόδοσης (ή «Συνθήκη Κατηγορίας Β») που εξετάστηκε από τη Σύμβαση Λειτουργίας ΕΠΕ (LLC) της Chrysler («Οικολογική Συνθήκη»). Το πρόσθετο ποσοστό συμμετοχής, χωρίς να τεθεί σε ισχύ η τελική Συνθήκη Κατηγορίας B, ανέρχεται σε 17,23% και θα απομειωθεί σε 16% μετά την ολοκλήρωση της Οικολογικής Συνθήκης.

Το ποσοστό συμμετοχής της Fiat στην Chrysler ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 5% (υπόκειται σε απομείωση τυχόν Συμμετοχών Κατηγορίας Α που θα κατέχει τότε η Fiat) κατά την επίτευξη της Οικολογικής Συνθήκης από την Chrysler. Η Fiat μπορεί επίσης να αποκτήσει επιπλέον 5% ποσοστό συμμετοχής στην Chrysler (υπόκειται σε απομείωση τυχόν Συμμετοχών Κατηγορίας Α που θα κατέχει τότε η Fiat) σε αντικατάσταση της αύξησης που σχετίζεται με την Οικολογική Συνθήκη («Εναλλακτικό Δικαίωμα Προαίρεσης»). Η Fiat έχει δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του 40% του ποσοστού συμμετοχής της VEBA στην Chrysler, το οποίο εκδόθηκε στο όνομα της VEBA την 10η Ιουνίου 2009 («Διασφαλισμένη Συμμετοχή»), δικαίωμα που μπορεί να ασκήσει από την 1η Ιουλίου 2012 έως την 30η Ιουνίου 2016, ανά εξάμηνο, σε τμήματα που δεν θα υπερβαίνουν, για κάθε άσκηση του δικαιώματος, το 20% της Διασφαλισμένης Συμμετοχής («Δικαίωμα Προαίρεσης ως VEBA»).

Η τιμή άσκησης και για τα δύο αυτά δικαιώματα προαίρεσης καθορίζεται πριν πραγματοποιηθεί Δημόσια δημόσια εγγραφή (ΙΡΟ) με τη χρήση δείκτη κεφαλαιαγοράς (ο μέσος όρος των δεικτών κεφαλαιαγοράς συγκεκριμένων εταιρειών αυτοκινήτων που δεν θα υπερβαίνει το δείκτη κεφαλαιαγοράς της Fiat) που θα εφαρμόζεται στα κέρδη προ τόκων, φόρων απομειώσεων και αποσβέσεων και τοκοχρεολυσίων (ΕΒΙΤDA) της Chrysler για τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα, μείον του καθαρού βιομηχανικού χρέους και υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί IPO με βάση την τιμή αγοράς της κοινής μετοχής.

Επιπλέον, η Fiat έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το σύνολο του ποσοστού συμμετοχής της UST στην Chrysler («Δικαίωμα Προαίρεσης της UST»), δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκήσει εντός δώδεκα μηνών μετά την αποπληρωμή του χρέους της Chrysler στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Καναδά. Πριν την πραγματοποίηση IPO, η άσκηση του δικαιώματος πραγματοποιείται με τιμή, η οποία θα βασιστεί στον προσδιορισμό της αξίας της μετοχής της Chrysler, στην οποία θα συμφωνήσουν η Fiat και η UST ή, ελλείψει συμφωνίας, θα καθοριστεί από το μέσο όρο των πλησιέστερων εκτιμήσεων τηςπου θα καθοριστούν από δύο επενδυτικές τράπεζες, μεταξύ τριών, που θα ορίσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν πραγματοποιηθεί IPO, η τιμή εκτελέσεως θα βασίζεται στην τιμή αγοράς της κοινής μετοχής.

Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές συμβάσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/investment-programs/aifp/Pages/autoprogram.aspx) και ως Πειστήρια στα αρχεία που έχει καταθέσει η Chrysler στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001513153&type=&dateb=&owner=exclude&count=100)

[/learn_more]