Η Κομισιόν έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για παραβάσεις σχετικά με την εγχώρια νομοθεσία για την ακινητοποίηση μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία προβλέπει επί τόπου ακινητοποίηση των μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, όταν δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες προσωρινής εισαγωγής και καταχώρισης.

Η ίδια νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπει επίσης την επιβολή διοικητικών προστίμων, τα οποία θα μπορούσαν να υπερβαίνουν την αξία του ίδιου του οχήματος.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία και τις γενικές αρχές της, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της αναλογικότητας, ενώ το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι τα διοικητικά μέτρα ή οι κυρώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία και πρέπει να συνάδουν με τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).

Εάν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις κυπριακές αρχές.