Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία ώστε να τεθούν αυστηρότεροι κανονισμοί για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 από τα φορτηγά.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, που πρέπει να επικυρωθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα 28 κράτη-μέλη, τα βαρέα φορτηγά θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 15% έως το 2025 και κατά 30% ως το 2030, σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2019. Επιπλέον, στο νέο κανονισμό περιλαμβάνονται κίνητρα για την παραγωγή οχημάτων χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε στη βάση των νομοθετικών της προτάσεων για την καθαρή κινητικότητα που εισήγαγε η Επιτροπή Γιούνκερ.

Είναι ένα περαιτέρω βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού τομέα κινητικότητας και την προετοιμασία του για την κλιματική ουδετερότητα κατά το δεύτερο μισό του αιώνα,

τονίζει η Επιτροπή, η οποία πιστεύει πως η νέα νομοθεσία θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να πιάσουν τους στόχους εκπομπών, θα προωθήσει την καινοτομία και τις λύσεις καθαρής κινητικότητας, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα τονώσει την απασχόληση. Επιπλέον, η νέα νομοθεσία εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος κατανάλωσης καυσίμων για τους μεταφορείς και θα συμβάλει στην καλύτερη ποιότητα του αέρα.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια Miguel Arias Canete δήλωσε:

Με αυτή την πρώτη συμφωνία για τις εκπομπές των φορτηγών στην ΕΕ, συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο για να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% ως το 2030.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία. Οι νέοι στόχοι και τα κίνητρα θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπομπών, καθώς και στην εξοικονόμηση καυσίμων για τους μεταφορείς, αλλά και σε καθαρότερο αέρα για όλους τους Ευρωπαίους.

Για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, είναι μια ευκαιρία να προωθήσουμε την καινοτομία για την κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική της θέση σε καθαρά οχήματα, παγκοσμίως.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εξέφρασε ήδη την ανησυχία της για αυτούς τους “πολύ φιλόδοξους” στόχους, οι οποίοι όπως λέει, αγνοούν την έλλειψη υποδομής που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών στον κινητήρα καύσης.

Η αντιμετώπιση των εκπομπών που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο των προσπαθειών της ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.